Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Procedura "odwrotnego obciążenia" przy przekazaniu samochodu na złom

Jeżeli podatnik sprzedaje towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, obowiązuje tzw. zasada "odwrotnego obciążenia". Polega ona na tym, że obowiązek rozliczenia VAT od danej transakcji zasadniczo przenoszony jest na ich nabywcę. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy "odwrotne obciążenie". Taki sposób rozliczenia VAT ma zastosowanie w przypadku, gdy dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny, dostawa nie jest zwolnioną z VAT jako dostawa towaru używanego, nabywcą jest podatnik (niekoniecznie czynny). Mówi o tym art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Ustawodawca, na potrzeby stosowania powyższego przepisu, odwołał się do klasyfikacji statystycznych, celem identyfikacji danej czynności. W konsekwencji w stosunku do towarów, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU zawartych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, należy stosować art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, chyba że wymienione towary są wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Z pytania wynika, że przedmiotem złomowania mają być wraki samochodów sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.11.49.0. Zatem, w tym przypadku zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Pod pozycją 29 załącznika nr 11 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, wymienione zostały, bowiem wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.11.49.0. W grupowaniu tym znajdują się m.in. zużyte samochody.

Omawianą sprzedaż należy udokumentować fakturą, która nie musi zawierać stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Na fakturze tej muszą natomiast znaleźć się wyrazy "odwrotne obciążenie". Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Źródło: Gazeta Podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012