Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Prezydent podpisał ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Jak podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP:

"Celem nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest przede wszystkim potrzeba zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.).
Projekt dotyczy odniesienia się do zarzutów formalnych transpozycji wyżej wskazanej dyrektywy - konieczności osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz potrzeby doprecyzowania definicji, wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta, wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz wymagań odnośnie prób strzępienia pojazdów."

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012