Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Jak zaksięgować przychody ze sprzedaży złomu?

Jednostka, która jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedała złom firmie prowadzącej działalność w zakresie skupu złomu (czynny podatnik VAT). Sprzedaż złomu nie stanowi podstawowej działalności gospodarczej jednostki. Pochodzi on z likwidacji środków trwałych. Był ujęty w ewidencji magazynowej. Jednostka wystawiła fakturę VAT z oznaczeniem "odwrotne obciążenie". Jakie zapisy powinny się znaleźć w księgach?

 

Wszystkie jednostki gospodarcze zajmujące się produkcją podejmują rozmaite działania, żeby zredukować powstające w jej toku odpady. Całkowite wyeliminowanie odpadów jest niemożliwe, choćby ze względu na procesy technologiczne. Niektóre odpady mogą jednak być zużyte do innego rodzaju produkcji w jednostce lub przeznaczone do odsprzedaży, jak np. złom. Sprzedaż złomu, tak jak każdą sprzedaż, trzeba udokumentować fakturą VAT.

U sprzedawcy sprzedaż złomu stanowi źródło przychodów jednostki W związku z regulacjami w zakresie VAT nie wystąpi VAT należny. Taka faktura powinna zawierać: adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub właściwy przepis ustawy lub dyrektywy wskazujący, że podatek rozlicza nabywca, lub oznaczenie "odwrotne obciążenie".

Wartość odzyskanych materiałów z likwidacji środków trwałych (np. złom) zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Pod datą przyjęcia ich na stan magazynowy ujmuje się je zapisem: strona Wn konta Materiały, strona Ma konta Pozostałe przychody operacyjne.

W momencie wydania z magazynu materiałów pochodzących z odzysku w związku z ich sprzedażą ich wartość odnosi się do pozostałych kosztów operacyjnych zapisem: strona Wn konta Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta Materiały.

Uzyskany przychód ze sprzedaży materiałów odzyskanych z likwidacji środków trwałych zazwyczaj nie stanowi podstawowej działalności operacyjnej jednostki Ujmuje się go zapisem: strona Wn konta Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta Pozostałe przychody operacyjne. Warto przypomnieć, że od początku lipca istotnie zmodyfikowane zostaną zasady odwrotnego opodatkowania krajowych dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012