Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Czy trzeba ewidencjować przyjęcia puszek aluminiowych?

W przypadku tego typu odpadów przy przyjęciu ich od osób fizycznych przez zbierającego nie jest wymagane wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. - w art. 102 ust. 1 zobowiązuje posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali, aby przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami wypełniał formularz przyjęcia odpadów metali. W art. 102 ust. 7 u.o. zwalnia się jednak z tego obowiązku prowadzącego punkt zbierania odpadów metali, jeżeli przyjmowane metale są odpadami opakowaniowymi po produktach żywnościowych. Jeżeli więc prowadzący punkt skupu złomu przyjmuje aluminiowe puszki po napojach, to przy ich przyjęciu nie ma on obowiązku wypełniać formularza przyjęcia odpadów metali.

 

Źródło: www.srodowisko.abc.com.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012