Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Recykling akumulatora

Związki ołowiu wpływają negatywnie na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin oraz na wszelkie procesy zachodzące w środowisku wodnym. Ponadto w sposób negatywny na środowisko naturalne wpływa kwas siarkowy o silnym stężeniu, który wypełnia akumulator oraz tworzywa sztuczne stanowiące obudowę akumulatora.

Niestety, w Polsce wciąż nadal duża liczba niebezpiecznych dla środowiska akumulatorów kończy swój żywot w piwnicy, garażu lub na śmietniku. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku świadomości o szkodliwości zużytych akumulatorów. Dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa oraz pełne zaangażowanie każdego z podmiotów uczestniczących w obrocie akumulatorami w proces zbiórki złomu akumulatorowego. Najważniejsze zadanie spoczywa na sprzedawcach detalicznych, którzy powinni poinformować użytkownika końcowego, że przy zakupie nowego akumulatora jest on zobowiązany oddać zużyty akumulator sprzedawcy detalicznemu w miejscu zakupu. Jeżeli tego nie uczyni, powinien zapłacić tzw. opłatę depozytową która obecnie wynosi 30 zł.

Ponadto sprzedawca detaliczny zobowiązany jest do przekazania zużytych akumulatorów podmiotowi zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów lub też wprowadzającemu akumulatory na rynek. W tym momencie sprzedawca detaliczny staje się z mocy ustawy zbierającym złom akumulatorowy, co również wiąże się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami. Sprzedawca detaliczny zbierający złom akumulatorowy powinien poinformować właściwego starostę powiatowego o tym fakcie, przedstawić miejsce i sposób składowania zużytych akumulatorów oraz wskazać podmiot, z którym została podpisana umowa na transport i odbiór złomu akumulatorowego. Miejsce składowania powinno znajdować się na terenie punktu detalicznego, w miejscu niedostępnym dla osób trzecich i powinno być wyposażone w specjalny pojemnik z pokrywą np. typu palox, na którego pokrywie powinna znaleźć się informacja o kodzie składowanych odpadów.

Należy zaznaczyć, że niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów na palecie, w metalowych pojemnikach lub na ziemi, ponieważ w tych przypadkach często dochodzi do wycieku elektrolitu (roztworu kwasu siarkowego) na podłoże i tym sam następuje narażenie osób trzecich na niebezpieczeństwo oraz zanieczyszczenie środowiska. Bardzo ważnym elementem procesu zbiórki złomu akumulatorowego jest umowa z podmiotem mającym wszelkie uprawnienia do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych o właściwym kodzie (niestety, weryfikacja podmiotu odbierającego i posiadanych uprawnień leży po stronie oddającego złom akumulatorowy). W momencie przekazania złomu akumulatorowego do transportu powinno nastąpić komisyjne ważenie oddawanych odpadów oraz powinna zostać wystawiona karta przekazania odpadu (w skrócie KPO). Karty przekazania odpadu powinny być odpowiednio ewidencjonowane w zbiorczym zestawieniu tak, aby do dnia 15 marca następnego roku przedłożyć właściwemu marszałkowi urzędu wojewódzkiego informacje o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w roku poprzednim. Niezłożenie informacji lub przedstawienie niewłaściwej ilości (wagi z dokładnością do 0,001 mg) może się wiązać z sankcjami finansowymi, dlatego też tak ważna jest przejrzystość całego procesu zbiórki złomu akumulatorowego.

 

Źródło: Nowoczesny Warsztat, 30.11.2015 r., s. 44

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012