Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Wszystko o recyklingu akumulatorów

Środowisku naturalnemu szkodzą też wypełniający akumulator kwas siarkowy o silnym stężeniu, a także tworzywa sztuczne z obudowy baterii.

Niestety, w Polsce duża liczba akumulatorów kończy swój żywot w piwnicy, garażu lub na śmietniku. Często wynika to z nieznajomości zasad prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku wiedzy o szkodliwości zużytych akumulatorów. Dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa oraz pełne zaangażowanie każdego podmiotu uczestniczącego w obrocie akumulatorami w proces zbiórki złomu akumulatorowego. Dotyczy to również warsztatów samochodowych, które na recyklingu mogą dodatkowo zarobić.

 

Najważniejsze zadanie spoczywa na sprzedawcach detalicznych. Powinni oni informować użytkownika końcowego, że przy zakupie nowego akumulatora jest on zobowiązany oddać sprzedawcy swój zużyty akumulator. Jeżeli tego nie uczyni, powinien zapłacić tzw. opłatę depozytową, która obecnie wynosi 30 zł. Ponadto sprzedawca jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie ich wymiany, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład ich przetwarzania lub wprowadzającemu je na rynek. Z mocy ustawy bowiem sprzedawca detaliczny staje się zbierającym złom akumulatorowy, a to wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

 

Sprzedawca zbierający złom akumulatorowy musi o swej działalności poinformować właściwego starostę powiatowego, przedstawiając miejsce i sposób składowania zużytych akumulatorów oraz wskazując podmiot, z którym została podpisana umowa na transport i odbiór złomu akumulatorowego. Składowanie powinno się odbywać na terenie punktu detalicznego w miejscu niedostępnym dla osób postronnych i być wyposażone w specjalny pojemnik z pokrywą, np. typu palox. Na pokrywie należy umieścić informację o kodzie składowanych odpadów - w przypadku akumulatorów jest to 16 06 01. Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów na palecie, w metalowych pojemnikach lub na ziemi. W takich przypadkach często bowiem dochodzi do wycieku elektrolitu niebezpiecznego dla ludzi oraz zanieczyszczającego środowisko naturalne.

Bardzo ważnym elementem procesu zbiórki złomu akumulatorowego jest umowa z podmiotem mającym wszelkie uprawnienia do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych o właściwym kodzie. Weryfikacja podmiotu odbierającego i posiadanych uprawnień leży po stronie oddającego złom akumulatorowy. W momencie przekazania złomu akumulatorowego do transportu powinno się odbyć komisyjne ważenie oddawanych odpadów oraz wystawienie karty przekazania odpadu (KPO). Przypomnijmy, że od stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzorzec KPO. Karty przekazania odpadu trzeba odpowiednio ewidencjonować w zbiorczym zestawieniu tak, aby do 15 marca następnego roku przedłożyć właściwemu marszałkowi Urzędu Wojewódzkiego informację o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w roku poprzednim. Brak takiej informacji lub przedstawienie w niej niewłaściwej ilości (masy) odpadów wiąże się z sankcjami finansowymi.

Źródło: Autonaprawa, 01.01.2016

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012