Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje innym podatnikom VAT czynnym m.in. wyroby stalowe wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, objęte mechanizmem "odwrotnego obciążenia". Przez pomyłkę dostawa towarów, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 24.10.61.0 - Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej, została opodatkowana na zasadach ogólnych. Spółka błędnie wystawiła fakturę z wykazanym VAT obliczonym według stawki 23 proc. Dostawa tego towaru i wystawienie faktury miało miejsce w maju 2016 r., natomiast pomyłka została zauważona w sierpniu 2016 r. W tym samym miesiącu spółka wystawiła fakturę korygującą. Korekta faktury polegała na zmianie stawki 23 proc. na "odwrotne obciążenie". Korekty te nie spowodowały zmiany podstawy opodatkowania. Jak spółka (sprzedawca) powinna rozliczyć fakturę korygującą?

W przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, stosownie do art. 29 ust. 14 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym uzyska takie potwierdzenie.

Z art. 293 ust 13 ustawy o VAT wynika, że obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej dotyczy faktur z wykazanym podatkiem należnym. Zatem, a contrario, jeżeli faktura pierwotna nie wykazuje podatku należnego, co może mieć miejsce m.in. w przypadku sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia, to nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia odbioru. Korektę podstawy opodatkowania na minus (np. z tytułu stwierdzenia pomyłki w podstawie opodatkowania, zwrotu sprzedanego towaru czy udzielenia rabatu potransakcyjnego) należy wtedy rozliczyć w dacie wystawienia faktury.

W analizowanej sprawie sytuacja jest jednak nieco inna. Co prawda faktura pierwotna dotyczy sprzedaży wyrobów stalowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ale przez pomyłkę na tej fakturze została wykazana kwota podatku należnego. Oznaczałoby to konieczność posiadania przez sprzedawcę wyrobów stalowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia potwierdzenia odbioru faktury korygującej i obniżenia podatku należnego w terminach wskazanych w art. 293 ust. 13 ustawy o VAT. Takie stanowisko zajęła min. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 31 grudnia 2014 r. (IBPP1/443-926/14/ LSz). Zgodnie z tym podejściem, spółka powinna obniżyć podatek należny o wartość korekty wynikającą z wystawionej faktury korygującej w deklaracji VAT-7 za sierpień, przy założeniu, że do czasu złożenia tej deklaracji uzyska stosowne potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Obecnie zaczyna się kształtować odmienna praktyka organów podatkowych. W ślad za broszurą Ministerstwa Finansów zaczynają twierdzić, że korygowanie podatku od transakcji, której przedmiotem są towary objęte odwrotnym obciążeniem wykazanego w sposób nieprawidłowy wskutek błędu lub pomyłki, powinno nastąpić "wstecz", tzn że podatek należny od tej transakcji powinien zostać rozliczony w miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru. Nie ma natomiast wymogu posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 czerwca 2016 r., ITPP3/4512-191/16/ MD). Zgodnie z tym podejściem spółka po wystawieniu faktury korygującej powinna skorygować (pomniejszyć) podatek należny w deklaracji VAT-7 za maj 2016 r., kiedy to została wykazana pierwotna sprzedaż.

Źródło: Rzeczpospolita

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012