Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Elektrośmieci w kontekście obowiązujących przepisów

materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.

Elektrośmieci to wszystkie zepsute, nieużywane lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie - np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki.

 

Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.

Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. nowych urządzeń RTV i AGD.

 

Sprzęt to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Przesłanką, która wyznacza zakres definicji sprzętu, jest więc pojęcie urządzenia. Z określenia tego należy wyciągnąć wniosek, iż za sprzęt można uznać tylko urządzenie stanowiące pewną całość, tzn. produkt finalny. Powszechnie przyjęty jest pogląd, iż produkt finalny to urządzenie, które ma bezpośrednią funkcję, posiada własną obudowę oraz (w stosownych przypadkach) gniazda i połączenia przeznaczone do użytkowania końcowego. Z kolei bezpośrednią funkcję definiuje się jako funkcję produktu finalnego, umożliwiającą jego planowe wykorzystanie, zgodnie z instrukcją obsługi załączoną przez producenta dla końcowego użytkownika.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, grozi za to kara grzywny. Nie należy ich przetrzymywać w domu czy w piwnicy, a oddać do punktu zbierania elektrośmieci lub, gdy są to urządzenia wielkogabarytowe, zadzwonić po bezpłatny odbiór elektrośmieci bezpośrednio z domu.

O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego pojemnika/kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Elektrośmieci można pozbyć się także w punkcie handlowym, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego. Tak samo jest z innymi elektro-śmieciami. Wystarczy je dostarczyć do miejsca, w którym kupuje się nowy sprzęt.

Zmagazynowane w punktach zbierania czy odebrane z domu elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi bezpieczny demontaż sprzętu. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, np. 90% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej.

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

 

Źródło: Elektroinstalator

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012