Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Skutki w VAT sprzedaży złomu na rzecz gminy

Gazeta Podatkowa wyjaśnia problem czytelnika

Sprzedaję towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, objęte odwrotnym obciążeniem. Jednym z nabywców tych towarów jest urząd gminy (czynny podatnik VAT). Czy w odniesieniu do tego nabywcy także ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia? - pyta czytelnik.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT od sprzedaży towaru czy usługi generalnie spoczywa na dostawcy bądź usługodawcy. Nieco inaczej jest w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W przypadku ich sprzedaży obowiązują szczególne zasady rozliczania VAT należnego, polegające na przeniesieniu obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru ze sprzedawcy na nabywcę.

Sprzedawca taką transakcję dokumentuje fakturą bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy "odwrotne obciążenie".

Mechanizm ten ma zastosowanie wówczas, gdy dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny, nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa nie jest zwolniona z VAT jako np. dostawa towaru używanego. Kwestie te reguluje art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Dla ustalenia sposobu rozliczenia VAT (zasady ogólne, czy odwrotne obciążenie) przy sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT istotne jest ustalenie charakteru, w jakim występuje dany organ władzy publicznej (podatnik bądź podmiot nieposiadający tego statusu). Taki tryb postępowania potwierdził także Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2016 r., nr PT8.8101.83.2016/ WCH.

Z pytania wynika, że zakupu towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VĄT dokonuje urząd gminy, który jest czynnym podatnikiem VAT. Zatem do tej transakcji zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia - wyjaśnia gazeta.

 

Gazeta Podatkowa, 20.10.2016 r., s. 6

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012