Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Skutki w VAT sprzedaży złomu z demontażu

Jeżeli podatnik sprzedaje towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w tym m.in. złom, obowiązuje tzw. zasada odwrotnego obciążenia. Polega ona na tym, że VAT od danej transakcji rozlicza nabywca. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy "odwrotne obciążenie".

Taki sposób rozliczenia VAT ma zastosowanie w przypadku, gdy dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny, nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa nie jest zwolniona z VAT jako dostawa towaru używanego.

Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku należnego na nabywcę złomu nie oznacza, że Czytelnik nie musi wykazać dostawy w deklaracji VAT-7. Trzeba ją bowiem ująć w pozycji 31 deklaracji VAT-7 składanej za okres, w którym powstał u niego obowiązek podatkowy.

Należy zwrócić uwagę, że podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te składają sprzedawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a także świadczący usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (o ile te transakcje są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia). Stanowi o tym art. l0la ustawy o VAT.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27) składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy - wyjaśnia Gazeta Podatkowa.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012