Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Innowacyjny recykling w projektach B+R

Opracowanie innowacyjnego produktu wiąże się z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Choć w większości przypadków są bardzo kosztowne, to na ich realizację można otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich. Wachlarz programów jest tutaj naprawdę szeroki, od krajowego (PO IR) po regionalne. Jednakże programy sektorowe, czyli przeznaczone dla przedsiębiorców z określonych branż, realizowane są tylko w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Obecnie tych programów jest czternaście. Bez względu na branżę, z jakiej pochodzi przedsiębiorca, w zakresie działania 1.2 PO IR dofinansowaniu podlega zawsze ten sam rodzaj projektu. Obejmuje on badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

W projekcie B+R obligatoryjnie muszą być przewidziane eksperymentalne prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny projektu B+R musi dotyczyć obszaru wskazanego w dokumentacji konkursowej dla konkretnego programu sektorowego. Tematyka planowanych do realizacji prac badawczo-rozwojowych jest każdorazowo weryfikowana na etapie oceny merytorycznej projektu. Z natury rzeczy będzie więc inna dla określonej branży/sektora.

Dla programu sektorowego Innowacyjny Recykling przeznaczonego dla przedsiębiorców z branży odzysku i zagospodarowania odpadów określono cztery obszary tematyczne, wokół których może oscylować projekt B+R. Pierwszy dotyczy odpadów sektora metali niezależnych. W tym przypadku realizowane mogą być przedsięwzięcia ukierunkowane na opracowanie technologii, np.:

- recyklingu metali krytycznych, ze złomu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- otrzymania stopów metali z mechanicznego przerobu wraków samochodowych.

Drugi obszar tematyczny programu Innowacyjny Recykling ukierunkowany jest na odpady wydobywcze z węgla kamiennego. Przykładowo projekty mogą być tu nastawione na opracowanie technologii odzysku i zagospodarowania odpadów wydobywczych do budowy dróg, wałów przeciwpowodziowych i produkcji betonu.

W zakresie trzeciego obszaru tematycznego, dotyczącego odpadów ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych mogą być realizowane m.in. projekty B+R nastawione na: - zastosowanie nowych metod recyklingu szkła w postaci stłuczki szklanej, - recykling odpadów budowlanych z przeznaczeniem do budownictwa drogowego.

Ostatni już obszar tematyczny programu Innowacyjny Recykling dotyczy odpadów drzewnych. Dofinansowane mogą być tu projekty dotyczące np.: - innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji zanieczyszczeń chemicznych w poużytkowych odpadach drewna i tworzyw drzewnych, - systemu produkcji elementów wykończenia wnętrz z drewna poużytkowego.

Koszty wejścia

Dla ubiegania się o wsparcie na realizację projektu B+R z programu Innowacyjny Recykling minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 800 tys. zł, maksymalna 18 mln zł.

Choć koszty wejścia do poszczególnych programów się różnią, to katalog wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które mogą być dofinansowane w ramach projektu, jest taki sam. Kwalifikowane są m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Mowa o tym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis... (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Innowacyjny Recykling jest nowym programem sektorowym. W związku z tym w tym roku przedsiębiorcy po raz pierwszy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację projektów B+R w zakresie tematycznym tego programu.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do programu Innowacyjny Recykling nabór potrwa do 21 kwietnia br.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012