Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Parlament Europejski kończy pierwsze czytanie pakietu odpadowego

"Dziś Parlament bardzo dużą większością głosów pokazał, że wierzy w przejście do gospodarki cyrkulacyjnej. Zdecydowaliśmy się przywrócić ambitne cele dotyczące recyklingu i składowania odpadów zgodnie z tym, co Komisja pierwotnie proponowała w 2014 roku", powiedziała sprawozdawca Simona Bonafé.

Włoska eurodeputowana otrzymała mandat na sesji plenarnej mandat upoważniający do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą i Komisją. Celem tych "rozmów trójstronnych" będzie osiągnięcie kompromisu pomiędzy stanowiskami Parlamentu i Rady, które mogą być zaakceptowane przez obydwa organy UE i ostatecznie przyjęte. Jednak państwa członkowskie UE nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska.

Zmiana definicji odpadów komunalnych

Poprawki do pakietu gospodarki cyrkulacyjnej, przyjęte przez Parlament obejmują kryterium ilościowe w definicji odpadów komunalnych. Komisja Europejska zaproponowała włączenie do definicji "odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów z innych źródeł, które są porównywalny do odpadów z gospodarstw domowych w naturze, składzie i ilości".

Parlament przegłosował niewielką większością głosów, aby zastąpić ten przepis klauzulą ​​dodającą "odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane, pochodzące z małych przedsiębiorstw, budynków biurowych i instytucji, w tym szkół, szpitali i budynków rządowych, które są podobne do odpadów z gospodarstw domowych w charakterze i składzie" do zakresu definicji odpadów komunalnych z pominięciem kryterium ilości.


Źródło: www.euwid-recycling.com

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012