Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Silny wzrost eksportu złomu aluminiowego z UE

z państw członkowskich UE do krajów nienależących do UE.

Unijny eksport złomów ołowiu, cynku, cyny, niklu i magnezu również wzrósł, a eksport złomu miedzi po raz piąty z rzędu spadł.

Według danych Eurostatu, w ubiegłym roku 28 państw członkowskich UE wyeksportowało do krajów spoza UE (państw trzecich) około 941 tys. ton złomu aluminiowego o wartości 1,07 mld EUR. Jest to 10-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to 858 tys. ton złomu aluminiowego o wartości 1,11 mld euro opuściło UE. Szczególnie duży wzrost wysyłek odnotowano w przypadku Chin i Hongkongu, bowiem eksport wzrósł w tym przypadku z 337 tys. ton w 2015 roku do 393 tys. ton w roku ubiegłym. Unijny eksport do Pakistanu w ilości 70 tys. ton był znacząco wyższy niż rok wcześniej (59 tys. ton).

Złom miedzi eksportowany z UE ponownie skierowano głównie do Chin i Hongkongu. Jednakże ilość tego złomu - 794 tys. ton była o 2,5 procent niższa niż w roku 2015 (815 tys. ton). Również Indie zakupiły mniejszą ilość złomów miedzi niż w roku 2015, bo tylko 79 tys. ton, w porównaniu do  83 tys. ton w roku 2015. Ogólnie rzecz ujmując, w 2016 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich 986 tys. ton złomu miedziowego o wartości 1,91 mld EUR, wobec 1,01 mln ton  o wartości 2,30 mld € w roku poprzednim.

Eksport złomu ołowiu z UE28 wyniósł 39 tys. ton, osiągając wartość 29 mln EUR w roku 2016. Jest to wzrost o jedną trzecią pod względem tonażu w porównaniu do roku 2015 r., kiedy to wyeksportowano 30 tys. ton złomu ołowiu o wartości 36 mln euro. Główne kierunki wywozu to Indie (19 700 ton), Chiny (6 800 ton), Norwegia (3600 ton), Pakistan (3500 ton) i Bangladesz (2 900 ton).

Dane Eurostatu dotyczące importu złomów metali nieżelaznych do UE wykazują spadek o 11 procent w ilości złomu miedzi przywiezionego z krajów trzecich do 414 tys. ton (wartość: 1,41 mld €). Import złomu aluminiowego do UE wzrósł o 13 procent do 404 tys. ton (wartość: 471 mln euro), podczas gdy przywóz złomu ołowiu był o 26 procent wyższy (45 tys. ton o wartości  53 mln euro).

Bilans netto handlu międzynarodowego w przypadku złomu aluminiowego w UE w 2016 r. to nadwyżka eksportowa wynosząca około 572 tys. ton, w porównaniu do  541 tys. ton w roku 2015. W przypadku złom miedzi zarejestrowano w ubiegłym roku nadwyżkę eksportową w wysokości 537 tys. ton, wobec  500 tys. ton w 2015 roku.


Unijny eksport i import złomów metali nieżelaznych [w tonach]

 

2016

2015

2014

2013

2012

Import złomów:

Aluminium

404 188

357 767

361 778

322 642

322 509

Miedzi

414 210

466 551

477 918

480 212

496 075

Ołowiu

45 291

35 957

34 551

35 568

29 680

Cynku

6 170

9 645

6 172

5 767

7 031

Niklu

16 497

13 302

12 275

11 575

11 096

Magnezu

4 505

2 987

3 378

1 383

3 012

Eksport złomów:

Aluminium

940 992

858 272

974 415

922 653

1 083 630

Miedzi

985 785

1 007 775

1 063 654

1 076 232

1 231 043

Ołowiu

39 086

29 929

42 943

37 971

34 300

Cynku

61 011

59 229

70 199

68 573

83 228

Niklu

15 624

15 489

20 260

20 318

34 126

Magnezu

10 934

9 488

7 220

8 802

11 957

Źródło: Eurostat

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012