Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Lista przesłanek należytej staranności wg Ministerstwa Finansów

Jak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 14059, ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

Podsekretarz Stanu wskazał, że do podstawowych czynności, jakich przedsiębiorca może dokonać przy weryfikacji kontrahenta, należą:

-   potwierdzenie statusu podmiotu za pomocą udostępnionej przez resort finansów usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT",

-        potwierdzanie numeru VAT UE (VIES),

-   złożenie wniosku o potwierdzenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony,

-     telefoniczny kontakt z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia statusu kontrahenta.

-        sprawdzenie podmiotu w KRS lub w CEIDG, a także w bazie REGON,

-        sprawdzenie czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości (dotyczy podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych", tj. m.in. towarów wymienionych w załączniku nr 13 ustawy o VAT.

Dodatkowo, jak wskazał Podsekretarz, aby uczciwy przedsiębiorca nie stał się uczestnikiem procederu wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści, może także:

-        sprawdzić, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,

-        sprawdzić, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,

-    zachować ostrożność, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, szczególnie w zakresie WDT, a zwłaszcza jeżeli ten interes dotyczy zakupu/ sprzedaży towaru spoza zakresu działalności tego przedsiębiorcy,

-    zachować rozwagę, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto,

-      sformalizować relacje z kontrahentami - wskazane jest, aby każda umowa o współpracę z dostawcą była zawarta na piśmie,

-      zwrócić się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

-      zabezpieczyć się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej - oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym, - zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.

 W swoim piśmie Podsekretarz podkreślił, że sam fakt dokonania weryfikacji w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON nie zwalnia przedsiębiorcy od ewentualnych negatywnych następstw wynikających z nieuczciwości kontrahenta, jednakże wskazuje na chęć dochowania przez niego należytej staranności.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012