Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Sprzedaż złomu z rozbiórki budynku – skutki w VAT

Jeżeli podatnik sprzedaje towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w tym m.in. złom, obowiązuje tzw. zasada „odwrotnego obciążenia". Polega ona na tym, że VAT od danej transakcji rozlicza nabywca. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy „odwrotne obciążenie".

Taki sposób rozliczenia VAT ma zastosowanie w przypadku, gdy dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny, nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa nie jest zwolniona z VAT jako dostawa towaru używanego.

Omawianą transakcję należy udokumentować fakturą bez VAT, przy czym trzeba na niej zamieścić wyrazy „odwrotne obciążenie".

Wskazać należy, że obowiązek rozliczenia podatku należnego w omawianej sytuacji zostaje przeniesiony na nabywcę złomu, a dostawca, dostawę musi wykazać w deklaracji VAT-7. Należy ją ująć w pozycji 31 deklaracji VAT-7 składanej za okres, w którym powstał u niego obowiązek podatkowy.

Ponadto podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te składają m.in. sprzedawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Stanowi o tym art. 101 a ustawy o VAT.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012