Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Obowiązki w VAT związane ze sprzedażą złomu

Jeżeli podatnik sprzedaje towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w tym m.in. złom, obowiązuje tzw. zasada odwrotnego obciążenia. Polega ona na tym, że VAT od danej transakcji rozlicza nabywca. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy „odwrotne obciążenie".

Wskazany sposób rozliczenia VAT ma zastosowanie w przypadku, gdy dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny, nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawanie jest zwolniona z VAT jako dostawa towaru używanego.

W świetle powyższego wskazana w pytaniu transakcja powinna zostać udokumentowana fakturą bez VAT. Ponadto należy na niej zamieścić wyrazy „odwrotne obciążenie".

Wątpliwości dotyczą też wskazania PKWiU na fakturze sprzedaży złomu.

Wystawiane przez podatnika faktury powinny zawierać dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT oraz, w niektórych przypadkach, dane wymienione w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur.

Należy wskazać, że wprawdzie ustawodawca m.in. w załącznikach do ustawy o VAT (także w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zawierającym towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia) powołuje symbole PKWiU przy poszczególnych towarach bądź usługach, jednak umieszczanie przez sprzedawcę tego symbolu na fakturze nie jest obowiązkowe. Nie ma przy tym przeszkód, aby taki symbol podawać, ponieważ przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji.

Czy sprzedaż złomu spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7?

W omawianej sytuacji wprawdzie obowiązek rozliczenia podatku należnego został przeniesiony na nabywcę złomu, nie oznacza jednak, że spółka nie musi wykazać dostawy w deklaracji VAT-7. Należy ją bowiem ująć w pozycji 31 deklaracji VAT-7(17) składanej za okres, w którym powstał u niej obowiązek podatkowy.

Ponadto podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te składają m.in. sprzedawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Mówi o tym art. 101 a ustawy o VAT.

Przypomnieć należy, że informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 

Źródło: Gazeta podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012