Shadowbox.init();
23 kwietnia 2019 r.
Odpadowe kontrowersje


Nowe przepisy uchwalano w Sejmie w trybie pilnym po fali pożarów miejsc składowania i magazynowania odpadów, która w ostatnich miesiącach przetoczyła się przez Polskę.

Za rządowy projekt ustawy odpowiada minister środowiska. Pracom w Sejmie towarzyszyło duże zainteresowanie strony społecznej. W posiedzeniach sejmowej komisji ochrony środowiska licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych i firm. Zwracali uwagę, że poza pożądanymi zmianami potrzebnych projekt zawierał błędy i niepotrzebne zapisy. Ostatecznie ustawę uchwalono na 66. posiedzeniu Sejmu 5 lipca br. Do Senatu przekazaną ją dzień później - 6 lipca br., a głosy krytyki nie ustały i proponowano kolejne zmiany.

Ostatecznie 13 lipca br. Senat wprowadził 16 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Część z nich ma charakter kosmetyczny, ale nie wszystkie. Przykładowo poprawka nr 12 doprecyzowała, że zakaz przywozu na teren Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych nie dotyczy jednak odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu. Zaś przyjmując poprawki nr 4, 6, 14 i 15 Senat zauważył, że związanie wydawania pozwoleń na lokalizację przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami wyłącznie z uchwaleniem na terenie gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiłoby zbyt duże ograniczenie dla rozwoju tego rodzaju działalności. Najmu nie dopisano, ale i to nie koniec kontrowersji, gdyż niektórzy chcą wyłączenia ich spod stosowania nowych przepisów.

W pracach nad ustawą brali też udział przedstawiciele Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR). Tak na dzień po przyjęciu ustawy komentował jej treść Kazimierz Poznański, prezes IGMNR: „Sejm zatwierdził rządowy projekt ustawy o odpadach, który stanowi ważny krok w celu ograniczenia patologii w szeroko rozumianej branży recyklingu. Cieszy nas, że w ustawie o odpadach uwzględniono część postulatów naszego sektora. Dobrą zmianą jest pozwolenie firmom odpadowym na prowadzenie działalności m.in. na gruntach dzierżawionych. Kwestionujemy jednak wymóg składania zabezpieczeń związanych ze składowaniem złomu metali. Nie ma ekonomicznego, ani środowiskowego uzasadnienia do objęcia złomu systemem zabezpieczeń, a dla firm z sektora będzie to dużym obciążeniem. Szacujemy, że wprowadzenie tego zapisu będzie oznaczało dla branży koszt ok. 50 mln zł. Firmy mogłyby przeznaczyć te środki na inwestycje w dalszy rozwój. Kolejnym nieuzasadnionym obciążeniem dla firm będzie konieczność prowadzenia kontroli wizyjnej za pomocą kamer o odpowiedniej rozdzielczości. W przypadku firm złomowych wymiana monitoringu jest nieuzasadniona. Złom jest cennym surowcem, nie odpadem, dlatego place, na których jest składowany są już dobrze chronione i monitorowane."

Teraz jednak IGMNiR idzie dalej i chce całkowitego wyłączenie reprezentowanej przez nią branży spod nowych przepisów. W ocenie Izby przyjęta ustawa może ograniczyć rozwój sektora ważnego zarówno dla przemysłu, krajowej polityki ekologicznej, jak i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Zmiany mogą mieć też negatywny wpływ na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest podstawą systemowego rozwoju państw zachodnich. Poza tym, nałożą wiele dodatkowych, nieuzasadnionych i kosztownych obowiązków na podmioty prowadzące legalną działalność w branży metali nieżelaznych i recyklingu. I jak konkretnie wskazuje Izba obowiązek składania depozytów zabezpieczających przez firmy z branży recyklingu metali ograniczy ich potencjał inwestycyjny, a objęcie złomu wymogiem składania zabezpieczeń związanych ze składowaniem metali nie ma ani ekonomicznego, ani środowiskowego uzasadnienia. Ustawa wprowadza także konieczność prowadzenia kontroli wizyjnej za pomocą kamer o odpowiedniej rozdzielczości. Na co IGMNiR ponownie wskazuje, że złom jest cennym surowcem, nie odpadem, a place, na których jest składowany, są już teraz dobrze chronione i monitorowane. Zaś wymiana kamer to dodatkowy nieuzasadniony koszt, który nie zwiększy bezpieczeństwa i ochrony surowca.

Nie widzimy pozytywnego wpływu przyjętej nowelizacji na działalność naszej branży. Nowelizacja ustawy o odpadach wymaga zmian, ponieważ wiele kluczowych zapisów w niej zawartych zagraża rozwojowi branży metali nieżelaznych i recyklingu – ocenia Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR. W rezultacie kierowana przez niego Izba apeluje, aby w dalszym procesie legislacyjnym, na etapie tworzenia rozporządzeń, wyłączyć branżę metali nieżelaznych i recyklingu z całości wprowadzonych zmian gdyż w ocenie jej ekspertów dotychczasowe zapisy ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) zapewniały zrównoważony rozwój branży i konkurencyjne warunki jej rozwoju.

- Polska branża recyklingu jest w początkowej fazie rozwoju. Ustawa regulująca ten rynek powinna więc przede wszystkim stwarzać warunki do dalszego wzrostu i budowania pozycji konkurencyjnej krajowej branży, względem podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej – podkreśla Poznański.

 

Źródło: www.rp.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012