Shadowbox.init();
23 kwietnia 2019 r.
Nie wszystkie odpady są zagrożeniem

Zdaniem dr Darii Daneckiej z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska INP PAN nowelizacja nie powinna obejmować wszystkich grup odpadów.

Zaproponowane zmiany do ustawy mają w szczególności na celu doprecyzowanie przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Nie wszystkie jednak odpady są zagrożeniem. Palący problem wysypisk śmieci dotyczy głównie odpadów komunalnych. A dla wielu instalacji odpady to surowce, które przerabia się w procesach mechanicznych, chemicznych i termicznych.

Dlatego przedsiębiorcy prowadzący takie instalacje postulują, aby zaostrzone wymogi gospodarowania odpadami zawierały wyłączenia dla podmiotów zajmujących się odpadami będącymi alternatywnym wsadem dla nieodnawialnych surowców naturalnych. Chodzi tu przykładowo o pyły stalownicze i odpady metalowe. Cała gama surowców z sektora przetwórstwa metali żelaznych i nieżelaznych wykorzystywana jest ponownie w produkcji. - Przedsiębiorcy mają nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów, a taka działalność jest zgodna z założeniami polityki surowcowej państwa. Stanowią oni szansę dla uniezależnienia się od surowców eksportowanych głównie z Chin. Nie powinni więc ponosić konsekwencji działalności szarej strefy - podkreśla dr Danecka.

Nowelizacja ustawy zobowiązuje prowadzących instalację do zaktualizowania zezwoleń i decyzji. Przedsiębiorcy mają na to 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Lawina tak wielu wniosków może wywołać chaos i opóźnienia w pracy organów. W tym samym terminie przedsiębiorcy będą zobowiązani do ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Posiadacz odpadów, który nie dopełni tych obowiązków w terminie, będzie zmuszony zamknąć dotychczasową działalność.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012