24 lipca 2024 r.
regulamin

REGULAMIN PORTALU WWW.GIELDAZLOMU.COM.PL

I. Ogólne postanowienia.

1. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu z siedzibą w Katowicach 40-017, przy ul. Granicznej 29, lok. 611, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061794 (dalej: IGMNiR) prowadzi branżowy portal www.gieldazlomu.com.pl (dalej: gieldazlomu.com.pl lub Portal), w ramach którego organizowane są aukcje oraz są świadczone inne usługi.
2. Z portalu mogą korzystać podmioty, które spełniają warunki niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) i dokonały rejestracji (dalej: Użytkownik). Korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.
3. Portal skierowany jest do osób związanych bądź zainteresowanych rynkiem złomu. W ramach Portalu Użytkownicy zamieszczają ogłoszenia kupna i sprzedaży towarów - złomów. IGMNiR nie jest stroną transakcji, które mogą być przeprowadzane pomiędzy Użytkownikami w wyniku zamieszczenia ogłoszeń. IGMNiR nie gwarantuje, że Użytkownicy zawrą i faktycznie wykonają umowy kupna/sprzedaży oferowanego towaru.
4. IGMNiR nie ponosi odpowiedzialności za treści redagowane przez Użytkowników Portalu.
5. IGMNiR ma prawo do redakcji bądź usunięcia treści dodanych przez Użytkowników w następujących przypadkach:
  • Zamieszczone treści zawierają elementy zabronione przez prawo;
  • Zamieszczone treści są obraźliwe, wulgarne;
  • Zamieszczone treści naruszają prawa innych osób;
  • Zamieszczone treści zawierają adresy e-mail bądź też adresy internetowe w miejscach, które nie są wyznaczone do zamieszczania tego typu informacji.
6. IGMNiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z edycji lub usunięcia wpisów dokonanych przez Użytkowników.
7. IGMNiR może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu każdy z Użytkowników zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
8. IGMNIR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość świadczonych przez Użytkowników Portalu usług. IGMNIR nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązań przez Użytkowników. IGMNiR nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników i osoby trzecie oraz ich zaniechań, naruszających postanowienia Regulaminu. IGMNiR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.


II. Obowiązek przestrzegania prawa.
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykorzystywania swojego konta w Portalu.

III. Polityka prywatności
.
1. Podane przez Użytkowników dane IGMNiR przetwarza w celu komunikacji związanej z użytkowaniem Portalu oraz promocji ofert klientów IGMNiR.

2.
Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez IGMNiR.
3. Podane przez Użytkowników dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od IGMNiR oraz od innych Użytkowników Portalu.
4. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych oraz ich poprawy.

5. Każdy Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do zgłoszenia prośby o usunięcie jego
danych z bazy danych Portalu, przekazując tę informację drogą elektroniczną na adres: biuro@igmnir.pl. IGMNiR zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty przesłania wiadomości usunąć dane Użytkownika z bazy danych Portalu.

6. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

IV. Prawa autorskie.
1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Portalu (w tym logo), systemów działania Portalu oraz tabeli porównawczych, a także do układu i kompozycji tych elementów, oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe związane z Portalem, z wyjątkiem tych elementów, do których uprawnione są inne podmioty, przysługują IGMNiR. W tym zakresie wszelkie prawa do rozpowszechniania tych elementów przysługują wyłącznie IGMNiR. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących IGMNiR bez uprzedniej pisemnej zgody IGMNiR.
2. Prawo do rozpowszechniania czy kopiowania treści znajdujących się w Portalu podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Funkcjonowanie oraz opłaty związane z użytkowaniem Portalu.
1. Katalog firm – wpis podstawowy bezpłatny;
  • Możliwość umieszczenia danych teleadresowych firmy, z krótkim opisem działalności bieżącej firmy – patrz cennik reklam;
  • Możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje: logotyp, zdjęcia, link do strony internetowej firmy – patrz cennik reklam.
2. Portal – umieszczanie ogłoszeń na Portalu:
  • Pakiet Podstawowy – 45,00 złotych netto/miesiąc (do 10 logowań; 1 login na użytkownika);
  • Pakiet PRO – 90,00 złotych netto/miesiąc (nielimitowana ilość logowań).
3. Każda nowo rejestrująca się w Portalu firma, po wpisaniu się do katalogu firm, ma możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń kupna – sprzedaży złomu oraz testowego korzystania z pozostałych usług Portalu przez okres 7 dni.
4. System reklam w Portalu:
  • Banery reklamowe - patrz cennik;
  • Artykuły reklamowe - patrz cennik.

VI. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez IGMNiR powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny IGMNiR.

2. Reklamacja powinna zawierać:

- dane osobowe i teleadresowe Użytkownika (w przypadku osoby prawnej - nazwę firmy);

- rodzaj usługi, której dotyczy;

- zarzuty Użytkownika;

- uzasadnienie reklamacji;

- propozycję ewentualnego usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. IGMNiR zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w sprawie reklamacji Użytkownika.

4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami Portalu, IGMNiR przesyła w terminie 7 dni informację o konieczności wyjaśnienia tych okoliczności.

VII. Końcowe postanowienia.

1. IGMNiR zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Portalu.

2. Do umów pomiędzy Użytkownikiem a IGMNiR ma zastosowanie prawo polskie Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Użytkownikiem a IGMNiR, dotyczących świadczenia usług, niebędących przedmiotem postępowania reklamacyjnego, rozstrzyga sąd powszechny, właściwy dla siedziby IGMNiR.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012